Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Očkovací kalendár pre rok 2012

Očkovací kalendár pre povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek s platnosťou od 1.1.2012

Očkovací kalendár bol vypracovaný v súlade s § 5 zákona Č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MZ SR Č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Ročník narodenia Vek
Druh očkovania
Typ očkovania
2012 3.-4. mesiac Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna)
Vírusová hepatitída B
Hemofilové invazívne infekcie
Detská obrna
(DTaP-VHB-HIB-IPV)
Pneumokokové invazívne ochorenia
(konjugovaná vakcína (PCV*), simultánna
aplikácia s hexavakcínou)

I. dávka
(základné očkovanie)

5.-6. mesiac

II. dávka
(základné očkovanie)

11.-12. mesiac

III. dávka
(základné očkovanie)

 2011 od 15. mesiaca, najneskôr do 18. mesiaca života
Morbilli, mumps, rubeola (MMR)
základné očkovanie
2007 v 6. roku života Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna)
Detská obrna
(DTaP-IPV)
preočkovanie
2002 v 11. roku života Morbilli, mumps, rubeola (MMR) preočkovanie
2000 v 13. roku života Diftéria, tetanus, pertussis (aceluárna), detská obrna
(dT-IPV)
preočkovanie
X Dospelí* Diftéria, tetanus, (dT**) preočkovanie každých 15 rokov

 

Poznámka

* Na povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je určená 13-valentná konjugovaná vakcína alebo 10-valentná konjugovaná vakcína. Všetky dávky základného očkovania sa majú vykonať rovnakou očkovacou látkou.

** Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov. V prípade prekročenia odporúčaného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základnéočkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, ak nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania v minulosti. Prvé preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov.

Zdroj: ÚVZ SR, www.uvzsr.sk

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Očkovací kalendár pre rok 2010 (platnosť od 1. 7.2010)

Očkovací kalendár pre rok 2012